پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:مکی و مدنی، آیات مدنی، سور مدنی، ضوابط مکی و مدنی.

اصطلاح‌نامه

اعم

مکّی و مدنی

وابسته

آیات مدنی، امثال مدنی، سُوَر مدنی، کلمات مدنی قرآن، مکّی ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مدنی به زیرصفحه مدنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • آشنایی با علوم قرآن جلد 1 : صفحه 129
  • الاتقان فی علوم القرآن : صفحه 73، 82
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 195