پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ب. مکروهات: دفن کردن دو میّت در یک قبر، جز در حال ضرورت؛ 12 ریختن خاک بر قبر توسط خویشان میّت13 و داخل شدن پدر در قبر فرزند خود. 14

زمان دفن: شتاب کردن در دفن میّت مستحب است، مگر آنکه مرگش معلوم

نباشد که در این صورت تا حصول علم به مرگ، واجب است دفن به تأخیر بیفتد. 15 تأخیر در دفن میّت در صورتی که هتک او به شمار رود جایز نیست؛ 16 لیکن اگر میّت، باردار و جنین در رحم او زنده، و حفظ حیات جنین متوقف بر دفن نکردن مادر باشد، تأخیر در دفن او واجب است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 641

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب دفن میت، مکروهات

اخص

اقامت کنار قبر، تجدید قبر بعد از پوسیدگی، تزیین جنازه، تکیه بر قبر، جزع بر میت، خنده در کنار قبور، راه رفتن روی قبور، زیارت قبور در شب، صدای بلند نزد جنازه، مکروهات حنوط، نشستن روی قبر
به لحاظ بنا:
ارتفاع قبر، پوشش قبر با خاک غیر، تسنیم قبر، ساخت مسجد بر قبور، سایبان قبور، گچ کاری قبر، گل کاری قبر
به لحاظ دفن شونده:
انتقال میت به بلد دیگر، دفن چند میت در یک قبر، دفن دفعی میت، دفن میت در خانه، دفن میت در قبر میت دیگر
به لحاظ دفن کننده:
دفن مرد توسط ارحام، دفن میت توسط خویشاوند، ریختن خاک قبر توسط خویشاوند، ورود با کفش در قبر، ورود پدر در قبر، ورود جنب به قبر، ورود خویشاوند در قبر
به لحاظ نجاست:
تخلّی بین قبور، تخلّی روی قبر، تنجیس قبور، مدفوع کنار قبر

وابسته

دفن میت، ساخت بنا بر قبر، مستحبات دفن میت، ورود محارم در قبر

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 187
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 92
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 332
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 641
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 170
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 264
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 223