پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گل کاری قبر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تطیین قبر

اعم

مکروهات دفن میت

وابسته

قبر ( فقه )

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 181
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 92
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 449
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 334، 335
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 171
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 498، 499
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 264
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 226، 227