عملکردها

معاملات بالمعنی الاخص

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها

توضیح مفهومی

مقصود عام یا معاملات بالمعنی الاعم، آن چیزی است که صحت آن متوقف بر انجام آن به داعی قربت نیست. چه متوقف بر انشاء باشد، چه نباشد، و توقف بر انشاء چه از یک طرف باشد و چه از دو طرف. در مقابل معاملات به معنای خاص یعنی آن که

متوقف بر انشاء است ولو این که توقف به نحو یک طرفه باشد. چه این که گاهی اوقات واژه معاملات به معنای اخص آن نیز استعمال می‏شود و مقصود آن قبیل معاملاتی است که متوقف بر انشاء از دو طرف باشد که از آن تعبیر به عقود می‏کنند در مقابل ایقاعات [۱] . بنابراین مراد بعضی از فقها [۲] ، در آن جا که ایقاعات را در مقابل معاملات قرار داده‏اند، معنای سوم از معانی معاملات مقصود است.

البته بعضی نیز معاملات بالمعنی الاعم را به آن چیزی تفسیر کرده‏اند که متکفل بین انسان و غیر او است [۳].

پانوشت

  1. کتاب المکاسب و البیع جلد 1 : صفحه 81
  2. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 290
  3. انوار الفقاهة : صفحه 7

منابع

  1. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 377
  2. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 375

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «معاملات بالمعنی الاخص» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فقه معاملات، معاملات ( خاص )، معامله (خاص)

اعم

معاملات بالمعنی الاعم

اخص

بضاعت، بورس بازی، معاملات قاضی، معامله با ذوی العاهات، معامله سفهی، معامله صوری، معامله فاسد، معامله غَرَری
به لحاظ صیغه:
ایقاعات ( فقه )، عقد ( فقه )، معاطات
به لحاظ عوضان:
معامله با پول مغشوش، معامله با غیر مخمس، معامله نجاسات
به لحاظ متعاملان:
معامله با اکراد، معامله با بانک، معامله با ظالم، معامله با فرومایگان، معامله با محارف
به لحاظ مکان وزمان:
معامله در مکان غصبی
به لحاظ نوع:
استصناع، پولشوئی، تقبیل ( عقد )، معامله بخت آزمایی، معامله ربوی ( فقه )، معاوضه ( فقه )

وابسته

آیات معاملات، اجرت دلاّل، احکام معاملات، بطلان معاملات، تدلیس در معاملات، چانه زنی، دعوی در معاملات، مبطلات معاملات، وکالت در معاملات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه معاملات بالمعنی الاخص به زیرصفحه معاملات بالمعنی الاخص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 344
  • انوار الفقاهة : صفحه 7
  • کتاب المکاسب و البیع جلد 1 : صفحه 81