پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

قتل

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرگ ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رحلت، فُوْت، موت ( فقه )

اعم

اسباب غُسل

اخص

مرگ بدون وصیت، مرگ به سکته، مرگ به صاعقه، مرگ بیمار، مرگ حرّ ربوده شده، مرگ حواله پذیر، مرگ زندانی، مرگ سواره حیوان، مرگ شاهد، مرگ شریک، مرگ شفیع، مرگ صاحب خیار، مرگ صید، مرگ طلب کار، مرگ فرضی، مرگ قاتل، مرگ کافر، مرگ کودک، مرگ لقیط، مرگ مالک، مرگ مبطون، مرگ متعاقدان، مرگ متولی وقف بعد از مزارعه، مرگ مجاهد، مرگ مجعول علیه، مرگ مجنی علیه، مرگ محارب، مرگ مدیون، مرگ مستامن، مرگ مصدوم هنگام امداد، مرگ مصرات، مرگ مضمون له، مرگ مفلس، مرگ مقذوف، مرگ مقسم ترکه، مرگ مکفول له، مرگ ملتقط، مرگ من علیه الخیار، مرگ مهاجر، مرگ مهدوم، مرگ مهدی الیه، مرگ موصی له، مرگ موهوب له، مرگ ناصب ولی، مرگ ولی دم، مرگ یکی از متعاطین
به لحاظ خریدار:
مرگ خریدار، مرگ فروشنده
به لحاظ دفاع:
مرگ در دفاع از خانواده، مرگ در دفاع از مال
به لحاظ صفت:
مرگ باردار، مرگ جنین
به لحاظ طبیعی:
مرگ طبیعی ( فقه )، مرگ غیر طبیعی زوجه و فرزند
به لحاظ عبادت:
مرگ قبل از احرام، مرگ قبل از قربانی واجب حج، مرگ قبل از قضای اجزای نماز، مرگ قبل از نماز احتیاط، مرگ کاسب در سال خمسی، مرگ منذور له، مرگ منوب عنه حج، مرگ نایب حج
به لحاظ عبادت کننده:
مرگ معتکف، مرگ مُحْرم، مرگ ناذر، مرگ واجب الحج، مرگ واقف قبل از قبض
به لحاظ علت:
مرگ به زایمان در زنای اکراهی، مرگ به غرق، مرگ مغزی
به لحاظ مسابقه:
مرگ اسب مسابقه، مرگ در شمشیربازی، مرگ در مسابقه مشت زنی
به لحاظ مکان:
مرگ در چاه، مرگ در حج، مرگ در کشتی
به لحاظ منصب:
مرگ امام جماعت، مرگ امام معصوم ( ع )، مرگ حاکم در جهاد، مرگ قاضی، مرگ مرجع تقلید
به لحاظ نسب:
مرگ برادر، مرگ پدر، مرگ زوجین، مرگ فرزند، مرگ مادر، مرگ نوه پسری، مرگ نوه دختری، مرگ یکی از زوجین
به لحاظ نوع:
شهادت ( شهید )، قتل

وابسته

آرزوی مرگ ( فقه )، آمادگی برای مرگ ( فقه )، احتراق، اخفای مرگ، اِشراف به مرگ، تشییع جنازه، تصرف بیمار، تعیین قاتل قبل از مرگ، توارث با تعیین زمان مرگ یکی، توارث با تقدم مرگ مورث، جهل به رهن بعد از مرگ مرتهن، جهل به زمان مرگ وارث و مورث، حیات ( فقه )، رجم بعد از مرگ، سکرات مرگ ( فقه )، شهادت به مرگ، علائم مرگ، کراهت مرگ ( فقه )، محبت لقای الهی هنگام مرگ، مرض مرگ، یاد مرگ ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرگ ( فقه ) به زیرصفحه مرگ ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الذکری : صفحه 26
 • الرسائل العشر : صفحه 49
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 348
 • الفقه جلد 86 : صفحه 224
 • المسائل المنتخبة : صفحه 22، 27
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 39 : صفحه 253
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 176، 184
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 292
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 131
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 383
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 296
 • روضة الطالبین جلد 1 : صفحه 193
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 133
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 99
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 189
 • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 94