پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

مدّت نزول قرآن : مدّت زمان نزول قرآن از بعثت تا رحلت پیامبر (ص)

برخی مدت نزول قرآن را بیست سال و عده‌ای 23 و برخی دیگر 25 سال گفته‌اند؛ زیرا در مدّت اقامت پیامبر (ص) در مکه پس از بعثت، اختلاف است که آیا ده سال بوده یا سیزده و یا پانزده سال؛ ولی ده سال اقامت پیامبر (ص) در مدینه مورد اتفاق است.

نیز ر.ک:دوره نزول قرآن، دوره فترت وحی.

منابع

  1. تاریخ قرآن : صفحه 197

اصطلاح‌نامه

وابسته

آخرین روز نزول قرآن، اولین روز نزول قرآن، نزول قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مدّت نزول قرآن به زیرصفحه مدّت نزول قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اسباب النزول : صفحه 3
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 232
  • تاریخ قرآن : صفحه 197
  • علوم القرآن : صفحه 28
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 294
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 53، 104