پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب تخلّی، محرمات

اخص

تخلّی روی محترمات
به لحاظ قبله:
تخلّی پشت به قبله، تخلّی رو به قبله
به لحاظ مکان مقدس:
تخلّی در مسجد، تخلّی در مشاهد مشرّفه

وابسته

تخلّی، مستحبات تخلّی، مکروهات تخلّی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه محرمات تخلّی به زیرصفحه محرمات تخلّی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 2 : صفحه 38