پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

عفو قاتل توسط اصفهانی ، ابو الحسن ، 1246 - 1324. ، منابع:

اخلاق اسلامی در نهج البلاغه (خطبه متقین) جلد 2 صفحه 51

عقاب قاتل امام حسین علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 316

قضاوت‌ امام علی(ع) درباره قاتل و ممسک در قتل و ناظر در قتل ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 17 صفحه 498

قضاوت‌ امام علی(ع) درباره قاتل و مقتول مفقود ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 17 صفحه 501

قضاوت‌ امام علی(ع) درباره شناسایی قاتل ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 17 صفحه 506

کمیت عقاب قاتل امام حسین علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 330
احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 331

کیفیت عقاب قاتل امام حسین علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 330

لعن حضرت محمد صلی الله علیه و آله بر قاتل امام حسین علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 329
احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 364

شعر تاهرتی ، بکر بن حماد ،200-296ق. درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

الغدیر جلد 1 صفحه 326

نامه امام علی علیه السلام به معاویة بن ابی سفیان ، خلیفه اموی ، 20قبل ازهجرت-60ق. درباره قاتل عثمان بن عفان،47قبل ازهجرت-35ق. ، منابع:

الغدیر جلد 9 صفحه 76

احادیث اهل سنت درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 7 صفحه 341
احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 7 صفحه 361

احادیث اهل سنت درباره امام علی علیه السلام به عنوان قاتل لات و عُزّی ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 6 صفحه 110

احادیث اهل سنت درباره سوء عاقبت قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 8 صفحه 759

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره قاتل عمار یاسر ، 57قبل ازهجرت- 37ق. ، منابع:

الغدیر جلد 1 صفحه 330

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

الغدیر جلد 1 صفحه 325

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره شقاوت قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 5 صفحه 50

دفاع ابن حزم ، علی بن احمد ، 384 - 456ق از قاتل عمار یاسر ، 57قبل ازهجرت- 37ق. ، منابع:

الغدیر جلد 1 صفحه 328

دیدگاه ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 773 - 852ق. درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

الغدیر جلد 1 صفحه 328

دیدگاه ابن حزم ، علی بن احمد ، 384 - 456ق درباره قاتل عثمان بن عفان،47قبل ازهجرت-35ق. ، منابع:

الغدیر جلد 1 صفحه 333

دیدگاه دانشمندان اسلامی درباره قاتل عثمان بن عفان،47قبل ازهجرت-35ق. ، منابع:

الغدیر جلد 11 صفحه 43

عقاب قاتل امام حسین علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 10 صفحه 149

عقاب قاتل امام حسین علیه السلام در عقاب دنیوی شاهدان قتل حسین (ع) جهنم ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 323

عقاید اصفهانی ، داود بن علی ، 201- 270ق. درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

بحوث فی الملل و النحل جلد 3 صفحه 162

محرومیت قاتل امام حسین علیه السلام از شفاعت حضرت محمد(ص) ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 323

نفرین حضرت محمد صلی الله علیه و آله بر قاتل امام حسین علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 329

قاتل مختار بن ابوعبیده ثقفی ، 1 - 67ق ، منابع:

بحوث فی الملل و النحل جلد 7 صفحه 269

سخن جبرئیل درباره قاتل امام حسین علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 365

سخن جبرئیل(ع) درباره قاتل امام حسین علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 329

عدم عفو قاتل امام حسین علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 324

سیاهی صورت* قاتل امام حسین علیه السلام در مجلس ابن زیاد ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 540

تعطیل حدود الهی از قاتل هرمزان فارسی ، - 23ق توسط عثمان بن عفان،47قبل ازهجرت-35ق. ، منابع:

الشافى فى الامامة جلد 4 صفحه 303

حدیث امام محمد باقر علیه السلام درباره قاتل ، منابع:

الکافى جلد 2 صفحه 28

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 17 صفحه 351

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره قاتل زبیر بن عوام ، - 36ق. ، منابع:

الفصول المختارة صفحه 143

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره ویژگی‌ها ی قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 17 صفحه 573

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره شقاوت قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 17 صفحه 565

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره قبول توبه از قاتل ، منابع:

بحرالمعارف جلد 2 صفحه 24

خصومت حضرت محمد صلی الله علیه و آله با قاتل امام حسین علیه السلام در قیامت ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 329

دیدگاه عبد الله بن عمر بن خطاب عدوی ، 10قبل ازهجرت- 73ق. درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 7 صفحه 344

دیدگاه عمار یاسر ، 57قبل ازهجرت- 37ق. درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 7 صفحه 342

دیدگاه عمربن سعد ، - 66ق درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 7 صفحه 345

دیدگاه جابر بن عبد الله انصاری ،16قبل ازهجرت - 78ق. درباره پیش گویی ی حضرت محمد صلی الله علیه و آله از قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 17 صفحه 357

دیدگاه ابو سنان دؤلی ، یزید بن امیه ،1-85ق درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 7 صفحه 350

دیدگاه ابن صهیب ، عثمان بن صهیب ،قرن1ق درباره پیش گویی حضرت محمد صلی الله علیه و آله از قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 17 صفحه 355

دیدگاه جابر بن سمره سوائی ، - 74ق. درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 7 صفحه 341

دیدگاه صهیب بن سنان رومی ،32قبل از هجرت -38ق. درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 7 صفحه 349

دیدگاه هلالی ، ضحاک بن مزاحم ، - 105ق. درباره قاتل امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 7 صفحه 348

سخط حضرت فاطمه علیها السلام بر قاتل امام حسین علیه السلام در عالم قیامت ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 327

شدت عقاب قاتل امام حسین علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 284