پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «امام محمد باقر علیه السلام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امام باقر علیه السلام؛ امام پنجم شیعیان؛ محمد بن علی الباقر علیه السلام