پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

فضایل سُوَر : آثار دنیوی و پاداش‌های اخروی قرائت سوره‌های قرآن

یکی از مباحث علوم قرآن، فضایل سوره‌های قرآن است. این بحث که خود زیرمجموعه مباحث عام فضایل قرآن است، دو بخش دارد:

1. ثواب سُوَر: در این بخش، به ذکر احادیثی پرداخته می‌شود که فضایل و پاداش‌های اخروی سوره‌های قرآن به تفصیل در آن‌ها بیان شده است.

2. خواص سُوَر: در این بخش، روایات مربوط به خواص و آثار دنیوی (اعم از مادی و معنوی) هر یک از سوره‌های قرآن نقل می‌شود.

بسیاری از مؤلفان علوم قرآنی هشدار داده‌اند که برخی از روایات در باره فضیلت، خواص و آثار پاره‌ای از سوره‌های قرآن، جعلی بوده، حتی در مواردی راوی به جعلی بودن آن اعتراف کرده و انگیزه خود از این فضیلت تراشی‌ها را جلب توجه و اهتمام مردم به قرآن و تلاوت آن دانسته است. از این رو، در نقل این گونه روایات باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

نیز ر.ک:فضایل قرآن.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه (432-434)
 2. الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه (78-80)
 3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (125-135)
 4. علوم القرآن عند المفسرین جلد 2 : صفحه (287-291)
 5. علوم القرآن عند المفسرین جلد 2 : صفحه (269-279)

اصطلاح‌نامه

اعم

فضایل قرآن

اخص

ثواب سوره‌ها، خواص سوره‌ها، سور سبع طِوال، فضیلت سور مسبَّحات، فضیلت سوره آل عمران، فضیلت سوره اخلاص، فضیلت سوره اعراف، فضیلت سوره انعام، فضیلت سوره اَعلی، فضیلت سوره اِسراء، فضیلت سوره بقره، فضیلت سوره حمد، فضیلت سوره دخان، فضیلت سوره زلزال، فضیلت سوره سجده، فضیلت سوره طه، فضیلت سوره قیامت، فضیلت سوره کافرون، فضیلت سوره کهف، فضیلت سوره ملک، فضیلت سوره نساء، فضیلت سوره هود، فضیلت سوره واقعه، فضیلت سوره یس، فضیلت مُعَوِّذتان

وابسته

افضل سُوَر، تفاضل سُوَر، سوره های قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فضایل سُوَر به زیرصفحه فضایل سُوَر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 513
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (125-135)
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 432
 • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه (78-80)
 • الجامع لاحکام القرآن : صفحه (78-80)
 • جامع الاخبار و الاثار عن النبی و الائمة الاطهارعلیهم السلام جلد 2 : صفحه 93
 • علوم القرآن عند المفسرین جلد 2 : صفحه (269-279)، (287-291)