پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

فاصله، مستحبات اذان، مستحبات اقامه

اخص

تسبیح بین اذان و اقامه، تکلم بین اذان و اقامه، دعا بین اذان و اقامه، ذکر بین اذان و اقامه، سجده بین اذان و اقامه، سکوت بین اذان و اقامه، نشستن بین اذان و اقامه، نماز بین اذان و اقامه

وابسته

اذان نماز، اقامه نماز( مقابل اذان )، موالات بین اذان واقامه

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 411
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 583
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 15
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 185
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 101
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 213-214
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 175
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 600
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه 498
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه (85-88)