پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اقامه، شرایط اذان، موالات

وابسته

فاصله بین اذان و اقامه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 91
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 589
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 74