پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

عقل ( قوه ادراکی ) : قوّه مُدرِک امور کلّی

عقل یا قوه عاقله، توانایی و استعدادی است که خداوند متعال به انسان‌ها بخشیده تا به وسیله آن، امور و قوانین را درک کند؛ قوانینی مانند: اجتماع نقیضین محال است؛ کل از جزء بزرگ تر است؛ ظلم قبیح است و عدل حسن است.

مراد از امور کلی، اموری است که محدود به زمان یا مکانی خاص نیست.

منابع

 1. آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 25
 2. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 214
 3. شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 46
 4. الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 297
 5. کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم جلد 2 : صفحه (1026-1035)
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اخص

عقل عملی ( اصول فقه )، عقل نظری ( اصول فقه )

وابسته

احکام عقلی ( اصول فقه )، عقل ( دلیل )، ملازمات عقلی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عقل ( قوه ادراکی ) به زیرصفحه عقل ( قوه ادراکی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 25
 • آشنایی با قرآن : صفحه 35، 47
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 170
 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 345، 347
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 194، 214
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 129
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 280
 • الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 297
 • تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 23
 • شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 46
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 32
 • کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم جلد 2 : صفحه (1026-1035)
 • کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم : صفحه 431
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 80
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 7 : صفحه 145، 155، 232، 234، 236، 237، 238، 242، 245، 246، 247، 261
 • مقالات اصولی : صفحه 45
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 25