عملکردها

عرف فاسد

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عرف فاسد : عرف مخالف با احکام شرع

عرف فاسد، مقابل عرف صحیح بوده و عبارت است از روش گفتاری یا کرداری رایج میان مردم که با احکام شرع مخالفت داشته و موجب از بین رفتن مصلحتی و یا به وجود آمدن مفسده‌ای می‌گردد.

به بیان دیگر، عرفی که در میان گروه نسبتاً زیادی از مردم، متعارف و متداول گشته و با قانون شرع سازگاری نداشته باشد، و چه بسا موجب حرام شدن حلال و یا حلال شدن حرام گردد، عرف فاسد نامیده می‌شود، مثل تداول برخی از عقود و معاملات ربوی در میان مردم، یا بازی کردن با گونه هایی از آلات قمار و یا مصرف بعضی از چیزهای ممنوع.

منابع

 1. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 421
 2. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 85
 3. علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 89
 4. المدخل الی التشریع الاسلامی : صفحه 219
 5. مبادی فقه و اصول : صفحه 221
 6. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 830
 7. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 98
 8. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 58
 9. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 396
 10. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عرف فاسد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عرف ناصحیح

اعم

عرف ( اصول فقه )

وابسته

عرف صحیح، عرف مرسل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عرف فاسد به زیرصفحه عرف فاسد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 830
 • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 85
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 421
 • المدخل الی التشریع الاسلامی : صفحه 219
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 98
 • علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 89
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 220، 221
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 396
 • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 58