عملکردها

عرف خاص ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

عرف خاص ( اصول فقه ) : شیوه مستمرّ میان گروه خاص

عرف خاص، مقابل عرف عام، و به معنای روش و شیوه شایع و مستمر گفتاری یا کرداری مرسوم و شناخته شده در میان گروه خاصی است که عامل خاصی آنها را به هم پیوند داده و باعث جدایی آنها از دیگران گردیده است.

عامل ارتباط دهنده ممکن است عصر یا زمان خاص، ناحیه، شهر، عمل خاص، اتحاد در صنف و فرهنگ و زبان خاص باشد.

بنابراین، به خلاف عرف عام، عرف خاص به گروه خاصی مربوط می‌گردد که عاملی وحدت بخش آنها را گرد هم آورده و از دیگران متمایز ساخته است؛ برای مثال، فقها و اصولی‌ها هر کدام عرف خاصی بوده و اصطلاحات و تعابیر مخصوص خود را دارند، و یا عرف تجار و کشاورزان که هر یک دارای گفتار و اعمال خاص خود هستند؛ برای نمونه، در عرف تجّار، استناد به دفاتر تجاری برای اثبات دیون تاجر، مرسوم است.

نکته:

خاص و عام بودن در عرف، امری نسبی و اضافی است.

منابع

 1. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (420-421)
 2. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 84
 3. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 829
 4. المدخل الی التشریع الاسلامی : صفحه 219
 5. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 252
 6. فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 1253
 7. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 55
 8. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 395
 9. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 248
 10. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 244
 11. المهذب فی علم اصول الفقه المقارن جلد 3 : صفحه 1021
 12. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

عرف ( اصول فقه )

اخص

عرف خاص زمانی، عرف خاص صنفی، عرف خاص مکانی، عرف شرع، عرف متشرعه

وابسته

حقیقت عرفی خاص، عرف عام ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عرف خاص ( اصول فقه ) به زیرصفحه عرف خاص ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 829
 • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 84
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (420-421)
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 298
 • المدخل الی التشریع الاسلامی : صفحه 219
 • المهذب فی علم اصول الفقه المقارن جلد 3 : صفحه 1021
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 244، 248
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 1253
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 283
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 221
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 252
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 395
 • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 55