عملکردها

عرف عام ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

عرف عام ( اصول فقه ) : شیوه مستمر میان عموم مردم

عرف عام، به معنای روش شایع و مستمر گفتاری یا کرداری در بین عموم یا بیشتر مردم است؛ بنابراین، عرف عام به صنف خاص و مکان خاصی تعلق ندارد بلکه بیشتر مردم، با وجود تفاوت در سطوح زندگی، در آن شریک‌اند، مثل: رجوع جاهل به متخصص و عالم.

منابع

 1. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 420
 2. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 829
 3. المهذب فی علم اصول الفقه المقارن جلد 3 : صفحه 1020
 4. اصول الفقه : صفحه 256
 5. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 248
 6. مبادی فقه و اصول : صفحه 205
 7. مبادی فقه و اصول : صفحه 221
 8. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 84
 9. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 55
 10. تسهیل الحصول علی قواعد الاصول : صفحه 246
 11. مفاتیح الاصول : صفحه 39
 12. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 395
 13. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

عرف ( اصول فقه )

اخص

عرف اعصار، عرف امصار

وابسته

حقیقت عرفی عام، عرف خاص ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عرف عام ( اصول فقه ) به زیرصفحه عرف عام ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 829
 • اصول الفقه : صفحه 256
 • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 84
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 420
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 296
 • المدخل الی التشریع الاسلامی : صفحه 119
 • المهذب فی علم اصول الفقه المقارن جلد 3 : صفحه 1020
 • تحریرالمعالم : صفحه 74
 • تسهیل الحصول علی قواعد الاصول : صفحه 246
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 229
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 239، 395
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 244، 248
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 283
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 205، 221
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 252
 • مفاتیح الاصول : صفحه 39
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 395
 • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 55