پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

به قول مشهور، ایلاء (--' ایلاء) و لعان در عقد منقطع واقع نمی‌شود و در وقوع ظهار (--' ظهار) اختلاف است. 21 به قول مشهور، زن و شوهر بدون شرط توارث، از یک دیگر ارث نمی‌برند. در ثبوت توارث در صورت شرط آن در عقد، اختلاف است. 22 نفقه زن در طول مدّت عقد، بر عهده شوهر نیست، مگر آن که شرط شود.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 373

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ظهار زوجه موقت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ظهار در عقد منقطع

اعم

ظهار

وابسته

زوجه موقت، ظهار زوجه دائم

منابع

 • الجامع العباسی : صفحه 262
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 183
 • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 36
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 355
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 307
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 124
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 19 : صفحه 537
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 422، 488
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 307
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 373
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 624
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 156
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 7 : صفحه 461
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 495
 • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 219