پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ظهار در عقد منقطع"واژه زیر را بکار ببرید:

ظهار زوجه موقت