پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظرف ( فقه )، نقره

وابسته

آب ظرف نقره، آشامیدن از ظرف نقره، اتلاف ظرف نقره، ارث ظرف نقره، استعمال ظرف نقره، اقتنای ظرف نقره، انتفاع از ظرف نقره، بیع ظرف نقره، تزیین با نقره، خرید ظرف نقره، خوردن از ظرف نقره، خوردن در ظرف نقره، رهن ظرف نقره، زکات ظروف طلا و نقره، ساخت ظرف نقره، طهارت از ظرف نقره، ظرف آب نقره، ظرف نقره کاری، عاریه نقره، غسل از ظرف نقره، غسل با ظرف نقره، کسب به ظروف نقره

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظرف نقره به زیرصفحه ظرف نقره/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 201
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 13
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 117
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (133-134)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 330
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 62
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 148