پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حکم فقهی استعمال ظرف طلا و ظرف نقره در غیر خوردن و آشامیدن ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 58

حکم فقهی خوردن و آشامیدن در ظرف طلا و ظرف نقره ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 58

حکم فقهی غذا در ظرف طلا و ظرف نقره ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 58

حدیث درباره آشامیدن در ظرف طلا و ظرف نقره ، منابع:

مکارم الاخلاق صفحه 150

حدیث درباره ظرف طلا و ظرف نقره ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 59

حدیث درباره خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و ظرف نقره ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 59

حدیث امام محمد باقر علیه السلام درباره اکراه از ظرف طلا و ظرف نقره ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 3 صفحه 74