پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طهارت از خبث ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رفع خبث، طهارت از نجس، طهارت حقیقی، طهارت خبثی ( فقه )، طهارت خبثیه، نظافت ( ازاله خبث )

اعم

احکام نجاسات، طهارت ( فقه )

اخص

به لحاظ :
طهارت پنیر، طهارت پوست، طهارت پیه، طهارت چوب، طهارت حبوبات، طهارت حصیر مسجد، طهارت خمیر نجس، طهارت شیر متنجس، طهارت صابون، طهارت نوشابه، طهارت یخ
استنجاء
به لحاظ تحصیل:
ازاله عین نجاست، تبدیل پنبه استحاضه
به لحاظ تطهیر شونده:
طهارت آب، طهارت آب انگور، طهارت آرد متنجس، طهارت بدن، طهارت تبعی، طهارت زمین، طهارت شراب، طهارت ظرف، طهارت فرش، طهارت کافر، طهارت گوشت، طهارت گِل، طهارت لباس، طهارت مایع، طهارت منقار پرنده، طهارت نان، طهارت نباتات
به لحاظ تطهیر کننده:
طهارت از حیض وقت نماز، طهارت حایض وقت نماز، طهارت نفسا وقت نماز
به لحاظ تکلیف:
طهارت آلات قرآن، طهارت آلات مسجد، طهارت تربت ائمه ( ع )، طهارت تربت حضرت محمد ( ص )، طهارت دیوار غیر وقف برای مسجد، طهارت قرآن، طهارت کتب حدیث، طهارت مسجد، طهارت مشاهد مشرّفه
به لحاظ شرطیت:
طهارت آلات استنجا، طهارت اعضای تیمم، طهارت اعضای وضو، طهارت خاک خاک مالی، طهارت سنگ جمره، طهارت کافور حنوط، طهارت کفن، طهارت محل سجده تلاوت، طهارت محل سجده نماز، طهارت مکان نماز، طهارت موارد تیمم
به لحاظ نوع نجاست:
طهارت از ادرار، طهارت از خون
به لحاظ پاک بودن:
طهارت انفحه، طهارت اهل حق، طهارت خون پشه، طهارت دهان، طهارت غساله، طهارت مایه پنیر، طهارت مردار، طهارت مسلمان، طهارت مسوخات، طهارت مشکدان آهو، طهارت مشکوک الاسلام، طهارت مواد مخدر

وابسته

اخلال در طهارت خبثی، طهارت از حدث ( فقه )، نظافت ( پاکیزگی )، نماز میت بدون طهارت، نیت طهارت از خبث

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طهارت از خبث ( فقه ) به زیرصفحه طهارت از خبث ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اشارة السبق الی معرفة الحق : صفحه 66
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 140
 • بدایع الصنائع جلد 1 : صفحه 3
 • تحفة الفقهاء جلد 1 : صفحه 7
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 2 : صفحه 372
 • شرح الازهار جلد 1 : صفحه 33
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 180
 • کتاب الطهارة جلد 3 : صفحه 386
 • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 1 : صفحه 170
 • مصباح الفقیه جلد 1 : صفحه 398
 • مصباح المنهاج-طهارة جلد 1 : صفحه 445