پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شهادت مؤمن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شهادت امامی، شهادت دوازده امامی

اعم

شهادت مسلمان

وابسته

ایمان شاهد ( فقه )، شهادت غیر مؤمن، شیعه دوازده امامی ( فقه )

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 125
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 128
 • الفقه جلد 86 : صفحه 34
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 9 : صفحه 264
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 442
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 99، 100
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 16
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 437، 438
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 80
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 298، 327
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 159
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 170