پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شهادت غیر مؤمن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شهادت اهل تسنن، شهادت غیر امامی، شهادت مخالف در اصول

اعم

شهادت مسلمان

اخص

شهادت غیر مؤمن برای غیر مؤمن، شهادت غیر مؤمن برای مؤمن

وابسته

شهادت مؤمن، شهادت مخالف در فروع

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 125
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 128
 • الفقه جلد 86 : صفحه 61
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 9 : صفحه 264
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 442
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 149
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 99
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 16، 34
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 435، 437
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 48، 340
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 127
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 80
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 298، 302، 327
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 159
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 170