پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام حسین علیه السلام در زمان محاصره دشمن ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 629

دیدگاه دانشمندان درباره دشمن انسان ، منابع:

بیست گفتار صفحه 231

نقش دشمن در انحراف انقلاب مشروطه ، 1324ق با مایوس کردن متدینین ، منابع:

معارف انقلاب اسلامی صفحه 623

هدف دشمن از زیر سوال بردن راه امام خمینی ، منابع:

معارف انقلاب اسلامی صفحه 733

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره ذلت دشمن به وسیله لباس پاکیزه ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 1 صفحه 312

حدیث امام حسن مجتبی علیه السلام درباره علایم هدایت و دشمن ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد هفدهم ) کتاب الروضه در مبانی اخلاق‏ از طریق آیات و روایات جلد 2 صفحه 98

حدیث امام علی علیه السلام درباره نکوهش دنیا و معاشرت با دوست و دشمن ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد هفدهم ) کتاب الروضه در مبانی اخلاق‏ از طریق آیات و روایات جلد 2 صفحه 36

حدیث امام محمد باقر علیه السلام درباره معاشرت با دشمن و دوست و فاسق ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد هفدهم ) کتاب الروضه در مبانی اخلاق‏ از طریق آیات و روایات جلد 2 صفحه 155

دعا ی امام حسین علیه السلام در برابر سپاه دشمن ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 613

دعا ی امام حسین علیه السلام در زمان محاصره دشمن ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 630

صله رحم با خویشاوند دشمن در حدیث امام جعفر صادق علیه السلام ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 110