پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «امام جعفر صادق علیه السلام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو عبد الله ( امام جعفر صادق علیه السلام )؛ امام ششم شیعیان؛ امام صادق علیه السلام؛ جعفر بن محمد الصادق؛ صادق آل محمد؛ صادق علیه السلام