عملکردها

جمع بین ادله

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

جمع بین ادله : رفع تنافی میان مدلول دو یا چند دلیل متعارض

منظور از جمع بین ادله، رفع تنافی و ایجاد سازگاری بین مدلول دو یا چند دلیل متعارض است؛ برای مثال، دلیلی می‌گوید: ' ثمن العذرة سحت؛ پولی که در مقابل خرید کود حیوانی پرداخت می‌شود، حرام است ' و دلیل دیگری می‌گوید: ' لا بأس ببیع العذرة؛ فروش کود حیوانی اشکال ندارد '؛ این دو دلیل اطلاق دارند، اولی شامل عذره (کود) انسان و غیر انسان از حلال گوشت و حرام گوشت می‌گردد، و دومی اطلاق دارد و همین امر موجب تنافی آن دو است؛ ولی چون قدر متیقن از دلیل اول، خصوص عذره انسان و قدر متیقن از دلیل دوم، عذره حیوان حلال گوشت است، با حمل هر یک از آن دو به قدر متیقن، تعارض از بین می‌رود.

منابع

 1. الرسائل الاصولیة : صفحه (447-486)
 2. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 295
 3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه (211-213)
 4. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 449
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جمع بین ادله» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

توفیق بین متعارضین، جمع بین متعارضین

اخص

جمع بین مطلق و مقید
به لحاظ کیفیت جمع:
جمع تبرعی، جمع عرفی، جمع عملی
به لحاظ متعلق جمع:
جمع حکمی، جمع موضوعی
به لحاظ مصداق:
جمع بین اخبار

وابسته

تعارض ادله، جمع حکم ظاهری و واقعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جمع بین ادله به زیرصفحه جمع بین ادله/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 18، 19
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه (211-213)
 • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 211
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 295
 • الرسائل الاصولیة : صفحه (447-486)
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 489
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 449
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 756
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 396
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 1 : صفحه 167-203