عملکردها

تعارض ادله لفظی

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

تعارض ادله لفظی : تنافی مدلول دو یا چند دلیل لفظی

تعارض ادله لفظی، مقابل تعارض ادله غیر لفظی و به معنای تنافی میان مدلول دو یا چند دلیل لفظی است، مانند: تعارض میان مدلول دو آیه یا دو روایت. برای مثال، روایتی می‌گوید: ' لا تشرب العصیر ' و روایت دیگری می‌گوید: ' لا باس بشرب العصیر '، که این دو در جواز و عدم جواز نوشیدن عصاره انگور با هم تنافی نموده‌اند.

در تعارض ادله لفظی، بر اساس قواعد باب تعارض عمل می‌گردد.

منابع

  1. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 145
  2. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 25
  3. المعالم الجدیدة للاصول : صفحه (171-172)
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض ادله لفظی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض ادله شرعی لفظی

اعم

تعارض ادله

اخص

تعارض اصالت صحت واصالت فساد، تعارض اصالت عموم و اصالت عدم استخدام، تعارض اقوال صحابه، تعارض خاص و خاص، تعارض ظاهر و اظهر، تعارض ظهور خاص و ظهور عام، تعارض عام و مفهوم، تعارض عام و منطوق، تعارض عامین، تعارض عرف و خبر واحد
به لحاظ عموم واطلاق:
تعارض اطلاق بدلی و شمولی، تعارض عام و خاص، تعارض عموم و اطلاق، تعارض مطلق و مقید
به لحاظ مصداق:
تعارض نصوص کتاب
به لحاظ مفهوم ومنطوق:
تعارض مفهوم و مفهوم، تعارض مفهوم و منطوق، تعارض منطوق و منطوق
به لحاظ نسخ:
تعارض ناسخ و منسوخ
به لحاظ نص وظاهر:
تعارض ظاهر و ظاهر، تعارض نص و ظاهر، تعارض نص و نص

وابسته

ادله لفظی، تعارض ادله غیر لفظی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض ادله لفظی به زیرصفحه تعارض ادله لفظی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 364، 367، 371
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 294
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 408، 428
  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه (171-172)
  • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 25
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 145، 252