عملکردها

تعارض عرف و خبر واحد

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله لفظی

وابسته

خبر واحد ( اصول فقه )، عرف ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض عرف و خبر واحد به زیرصفحه تعارض عرف و خبر واحد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 4 : صفحه 437