عملکردها

تعارض ادله غیر لفظی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض ادله غیر لفظی : تنافی مدلول دو یا چند دلیل غیر لفظی

تعارض ادله غیر لفظی، به معنای تعارض و تنافی میان مدلول دو یا چند دلیل غیر لفظی است، مانند: تعارض دو اجماع و یا دو تقریر از امام معصوم (ع) در حکمی شرعی. تعارض در ادله غیر لفظی از نوع تعارض مستقر است که جمع عرفی بین آنها ممکن نیست.

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 543
 2. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 452
 3. المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 175
 4. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 294
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض ادله غیر لفظی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض ادله شرعی غیر لفظی

اعم

تعارض ادله

وابسته

تعارض ادله لفظی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض ادله غیر لفظی به زیرصفحه تعارض ادله غیر لفظی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 4 : صفحه 294
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 371
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 294، 296
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 175
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 452
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 543