پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری : کفایت عمل مطابق امر ظاهری - اصل یا اماره -

مراد از اجزای مأمورٌبه امر ظاهری این است که انجام مأمورٌبه امر ظاهری، از امتثال دوباره آن کفایت می‌کند، و مراد از امر ظاهری، امری است که در هنگام جهل مکلف‌به واقع، متوجه وی می‌گردد، چه این امر ظاهری مؤدای اصل باشد و چه مؤدای اماره معتبر.

توضیح:

از اجزای مأمورٌبه امر ظاهری در دو بخش می‌توان بحث نمود:

بخش اول: بحث از اجزای مأمورٌبه امر ظاهری از ظاهری است که علما همگی اتفاق دارند انجام مأمورٌبه امر ظاهری از امتثال دوباره آن کفایت می‌کند.

بخش دوم: در این بخش، از اجزای مأمورٌبه امر ظاهری از واقعی بحث می‌گردد؛ به این صورت که آیا اعمالی را که مکلف طبق مؤدای امر ظاهری انجام داده است، در صورت کشف خلاف، از امر واقعی کفایت می‌کند یا خیر. در این مسئله که محل اختلاف است، تفصیل‌های زیر آمده است:

1. تفصیل حکم مسئله نسبت به اماره و اصل عملی؛

2. تفصیل بین کشف خلاف یقینی و کشف خلاف به حجت معتبر غیر یقینی؛

3. تفصیل بین احکام و موضوعات؛

4. تفصیل بین اثبات اجزا و شرایط و موانع واجب و بین اثبات اصل تکلیف (وجوب) .

حکم هر یک از موارد بالا از لحاظ اجزا و عدم اجزا متفاوت است؛ برای مثال، صاحب ' کفایه ' در این مسئله بین اصول و امارات تفصیل قائل شده و سپس در هر یک از آن دو نیز، بین موردی که اصول و امارات در اجزا، شرایط و موانع واجب جریان دارد و موردی که اصول و امارات در اثبات اصل تکلیف جریان می‌یابد، تفصیل داده است؛ به این بیان که درباره مورد اول در اصول، به اجزا، و در امارات، به عدم اجزا، و درباره مورد دوم، در اصول و امارات، به عدم اجزا قائل شده است.

به طور کلی، علما در اجزا یا عدم اجزای مأمورٌبه امر ظاهری اختلاف دارند؛ عده‌ای مانند مرحوم ' بروجردی ' مطلقا به اجزا، و عده‌ای دیگر به تفصیل حکم داده‌اند.

منابع

 1. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 321
 2. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 338
 3. منهاج الاصول جلد 1 : صفحه 248
 4. کفایة الاصول : صفحه 110
 5. کفایة الاصول : صفحه 107
 6. مقالات اصولی : صفحه 80
 7. اصطلاحات الاصول : صفحه (21-22)
 8. آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 119
 9. اجود التقریرات : صفحه (197-198)
 10. فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 246
 11. جلد 1 : صفحه 373
 12. بحوث فی الاصول : صفحه 125
 13. بحوث فی الاصول : صفحه 119
 14. ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 138
 15. اصول الفقه جلد 1 : صفحه (235-238)
 16. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجزای اتیان مأموربه ظاهری، اجزای امتثال امر ظاهری، اجزای امر ظاهری، اجزای مأتیٌ به امر ظاهری

اعم

اِجزا

اخص

اِجزا در اصول، اِجزا در امارات، اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری از ظاهری، اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری از واقعی

وابسته

اِجزای مأمورٌ به امر واقعی، تبدل اجتهاد ( اصول فقه )، تبدل تقلید

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری به زیرصفحه اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 1 : صفحه 373
 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 119
 • اجود التقریرات : صفحه (197-198)
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 21، 22
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه (235-238)، 242
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 627، 629، 630، 631
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 405
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 121، 123
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 397، 403
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 192
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 35
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 388، 393، 395
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 321، 332، 337، 338، 339، 341، 346
 • ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 138
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 109، 110، 112، 131
 • بحوث فی الاصول : صفحه 119، 125
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 157، 158، 160، 162، 163، 164، 165، 167، 168
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 193
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 236
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 178، 181، 189، 190
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 593
 • تهذیب الاصول : صفحه 189
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 264، 266
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 242، 246، 259
 • فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 246
 • کفایة الاصول : صفحه 107، 110
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 280، 285، 288، 289
 • مقالات اصولی : صفحه 80
 • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 47، 48، 64، 68، 69، 70، 71، 88
 • منهاج الاصول جلد 1 : صفحه 248
 • نهایة الاصول : صفحه 126، 460