پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجزای اتیان مأموربه ظاهری"واژه زیر را بکار ببرید:

اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری