عملکردها

الفاظ ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

الفاظ ( اصول فقه ) : اصوات خارج شده از دهان

لفظ، صوتی است که از دهان خارج می‌گردد (معتمد بر مخرج فم می‌باشد) خواه دارای معنا باشد (مستعمل) و خواه بی معنا باشد (مهمل) ؛ ' اللفظ ما یتلفظ به الانسان او فی حکمه مهملاً کان او مستعملاً '. [۱]

الفاظ، به لحاظ‌های مختلفی تقسیم می‌شود:

1. از لحاظ موضوع له - و معنا -، به متحد المعنی و متکثر المعنی؛

2. از لحاظ وضع، به مهمل و مستعمل؛

3. از لحاظ ظهور و خفای معنا، به واضح الدلالة و خفی الدلالة؛

4. از لحاظ رابطه معانی، به متباین و مترادف؛

5. از لحاظ استعمال، به صریح و کنایه.

پانوشت

 1. کتاب التعریفات : صفحه 83

منابع

 1. بدایع الافکار : صفحه 54
 2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «الفاظ ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

لغات، لفظ ( اصول فقه )

اخص

الفاظ متحد المعنی، الفاظ متعدد المعنی، الفاظ مستعمل، الفاظ مهمل
به لحاظ استعمال:
حقیقت و مجاز ( اصول فقه )، لفظ مختص، لفظ مرتجل، لفظ مشترک ( اصول فقه )، لفظ منقول ( اصول فقه )
به لحاظ بیان مقصود:
الفاظ صریح، الفاظ کنایه
به لحاظ ترکیب:
الفاظ مرکب ( اصول فقه )، الفاظ مفرد ( اصول فقه )
به لحاظ دلالت:
الفاظ غیر واضح، الفاظ واضح
به لحاظ شهرت:
الفاظ غریب، الفاظ مشهور
به لحاظ وحدت وتعددمعانی:
الفاظ متباین ( اصول فقه )، الفاظ مترادف ( اصول فقه )

وابسته

احوال لفظ، ظواهر الفاظ، مباحث الفاظ، معانی الفاظ، موضوع له الفاظ

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه الفاظ ( اصول فقه ) به زیرصفحه الفاظ ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات الاصول : صفحه 26
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 26
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 16، 415
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 60
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 3 : صفحه 45
 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 409
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه (19-21)
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 122
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 219، 235، 337
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 339، 344
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 49
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 226
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 101
 • بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 134، 166، 343
 • بدایع الافکار : صفحه 54
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 49
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 14
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 : صفحه 113
 • علوم القرآن : صفحه 172
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 301
 • کتاب التعریفات : صفحه 83
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 34
 • مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 125
 • نهایة الاصول : صفحه 466