پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اعضا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عضو ( فقه )

اعم

أجزا

اخص

به لحاظ جزئیت:
بچه دان، بَیْضه ( تخم )، پا، پستان، تخمدان، دهان، رَحِم ( بچه دان )، سَر، شکم، قلب ( عضو )، کَفّ، گردن، گلو
به لحاظ نوع جاندار:
اعضای انسان، اعضای حیوان

وابسته

استمنا با اعضا، پیوند اعضا ( فقه )، قصاص اعضا ( فقه )، کندن اعضا، لوث در اعضا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اعضا به زیرصفحه اعضا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 30 : صفحه 146