پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گلو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بلعو م، حلق (گلو )، حلقو م

اعم

اعضا

وابسته

گرفتگی گلو

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 183