پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حکم: حکم اعانت بر حسب اختلاف موارد پنج قسم است:

1. واجب: چنانچه نجات جان انسان محترم یا حیوان محترم و یا جلوگیری مال محترم از تلف شدن بر اعانت شخص معیّنی توقّف باشد، اعانت بر او واجب است؛ و حتی اگر مشغول خواندن نماز باشد، واجب است نماز را قطع کند. 1

2. مستحب: قلمرو اعانت مستحب بسیار گسترده و در قرآن 2 و روایات 3 به آن بسیار سفارش شده است که از مجموع آن‌ها بر می‌آید که اعانت بر هر کاری که محبوب و مطلوب خداوند متعال است - مانند بر آوردن حاجت مؤمن و کمک کردن به نیازمندان - مستحب است.

3. مکروه: اگر غایت اعانت (چیزی که اعانت بر آن صورت گرفته است) مکروه و اعانت کننده قصد تحقّق آن را داشته باشد، اعانت کراهت دارد مانند کمک به حاکم ستمگر به مانند دوختن لباس برای او. 4

4. حرام: اگر مورد اعانت امری حرام باشد مانند فروش سلاح به دشمنان دین 5 و کمک به ستمگر در ستمگری وی 6 اعانت حرام است.

5. مباح: اعانت در غیر موارد یاد شده، مباح است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 558

اصطلاح‌نامه

اعم

اعانت ( فقه )، مباحات ( فقه )

اخص

اعانت سلاطین اهل حق

وابسته

اعانت حرام، اعانت مستحب، اعانت مکروه، اعانت واجب

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 124
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 557