پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل عملی عقلی : اصل عملیِ مستند به عقل

اصل عملی عقلی، اصلی است که مجتهد بعد از جست‌و‌جوی کامل و ناامید شدن از دست یابی به دلیل شرعی، برای رهایی از شک در مرحله امتثال، از راه حکم عقل به آن می‌رسد، مثل: اصل تخییر، اصل احتیاط عقلی و برائت عقلی.

به بیان دیگر، در جایی که دلیل حجیت اصل عملی، عقل باشد، آن اصل را اصل عملی عقلی می‌گویند.

منابع

 1. محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 7
 2. مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 248
 3. اصطلاحات الاصول : صفحه 59
 4. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 11
 5. الرسائل جلد 1 : صفحه 252
 6. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 303
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصل عملی عقلی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصل عقلی ( اصول فقه )، اصول عقلی ( اصول فقه )، اصول عملی عقلی

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل عملی شرعی، اصل عملی عقلایی، اِجزا در اصول عقلی، ممیّزات اصل عقلی، وظیفه عملی عقلی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصل عملی عقلی به زیرصفحه اصل عملی عقلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات الاصول : صفحه 59
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 241، 242
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 23
 • الرسائل جلد 1 : صفحه 252
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 371
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 11، 330
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 9، 373
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 118، 337
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 515
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 83
 • بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 34، 58
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 16
 • تقریرات اصول : صفحه 117
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 303، 317
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 17
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 7
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 248، 494
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 251
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 22
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 200