پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل عملی شرعی : اصلِ عملیِ مستند به دلیل شرعی

اصل عملی شرعی، اصلی است که مجتهد بعد از جست‌و‌جو و تتبع کامل و ناامید شدن از دست یابی به دلیل شرعی، برای رهایی از شک در مرحله امتثال، از طریق دلیل نقلی به آن می‌رسد، مانند: استصحاب و برائت شرعی؛ به بیان دیگر، در مواردی که دلیل حجیت اصل عملی، نقلی (شرعی) باشد، آن اصل را اصل عملی شرعی می‌گویند.

منابع

 1. اصطلاحات الاصول : صفحه 59
 2. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 11
 3. محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 7
 4. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 303
 5. الرسائل جلد 1 : صفحه 252
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصل عملی شرعی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصول تعبدی، اصول عملی شرعی

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل عملی عقلایی، اصل عملی عقلی، اِجزا در اصول شرعی، ممیّزات اصل شرعی، وظیفه عملی شرعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصل عملی شرعی به زیرصفحه اصل عملی شرعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 418
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 59
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 241، 242
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 23، 33
 • الرسائل جلد 1 : صفحه 252
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 373
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 11، 329، 330
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 75
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 378
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 67، 436، 482
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 118، 339
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 83
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 16
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 307
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 486
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 303، 307، 361، 363
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 17، 278
 • کفایة الاصول : صفحه 473
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 7
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 247
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 22