عملکردها

استحسان عرف

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

استحسان عرف : عدول از حکم قیاس یا قاعده عام به سبب عرف

استحسان عرف، به معنای خروج از حکم کلی به دست آمده از قیاس یا قاعده‌ای عام به سبب عرف است؛ برای مثال، قاعده کلی در اجاره این است که مشتمل بر جهل نباشد، اما نزد عرف مرسوم است که اجاره حمام با اجرت معینی انجام می‌شود و مورد اجاره که مقدار آب مصرفی و مدت ماندن در حمام است، معین نشده و مجهول می‌ماند.

منابع

  1. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 88
  2. اصول الفقه : صفحه 249
  3. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 103
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استحسان عرف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استحسان به عادت، استحسان به عرف

اعم

استحسان ( اصول فقه )

وابسته

عرف ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استحسان عرف به زیرصفحه استحسان عرف/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 745
  • اصول الفقه : صفحه 249
  • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 103
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 372
  • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 88