پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استحسان به عرف"واژه زیر را بکار ببرید:

استحسان عرف