پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تخلّی، حدث اصغر

اخص

ادرار از غیر مجرا، ادرار بعد از غسل جنابت، ادرار در زمین سست، ادرار در نماز، ادرار روبه قبله
به لحاظ مستحبات:
ادرار بعد از منی، ادرار قبل از آمیزش، ادرار قبل از خواب، ادرار قبل از سواری، ادرار قبل از نماز
به لحاظ مکروهات:
ادرار ایستاده، ادرار پشت به باد، ادرار در آب، ادرار در حریم مسجد، ادرار در حمام، ادرار در زمین سفت، ادرار در لانه حیوان، ادرار در هوا، ادرار رو به باد، ادرار کنار قبور

وابسته

ادرار ( عین )، تاخیر نماز، دفع مدفوع، رطوبت مشتبه بعد از ادرار، شستن دست بعد از ادرار، قطع ادرار، کنترل ادرار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادرار ( فعل ) به زیرصفحه ادرار ( فعل )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 2 : صفحه 84
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 317، 342
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 26
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 30
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 81، 102
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 393
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 181
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی : صفحه 106
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 87
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 240