پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اجماع منقول ( اصول فقه ) : نقل اتفاق نظر فقها

اجماع منقول، مقابل اجماع محصل می‌باشد و آن، اجماعی است که در آن، فقیه شخصاً اتفاق علما را در یک مسئله به دست نیاورده، بلکه فقیه دیگری آن را از راه تتبع در اقوال آنان کسب کرده و آن را برای دیگران نقل نموده است، چه این نقل با یک واسطه باشد یا با بیش از یک واسطه.

منابع

 1. جلد 3 : صفحه 200
 2. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 227
 3. المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 191
 4. الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 81
 5. مفاتیح الاصول : صفحه 497
 6. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 204
 7. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 182
 8. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه (199-200)
 9. تحریرالمعالم : صفحه 155
 10. مقالات اصولی : صفحه 41
 11. انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 251
 12. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 258
 13. کفایة الاصول : صفحه (331-336)
 14. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 75
 15. سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 320
 16. سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 291
 17. فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه 21
 18. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اجماع منقول ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجماع محکی

اعم

اجماع ( اصول فقه )

اخص

اجماع منقول به تواتر، اجماع منقول به خبر واحد

وابسته

اجماع محصل ( اصول فقه )، حجیت اجماع منقول، ناقل اجماع

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجماع منقول ( اصول فقه ) به زیرصفحه اجماع منقول ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 3 : صفحه 200، 211
 • آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 50
 • اصول الاستنباط : صفحه 194
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 82، 83، 93، 107، 108
 • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 75
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 274
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 125
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 258
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 182، 204
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 189، 191، 193
 • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 243
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 81، 155
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 403، 409
 • انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 251
 • تحریرالمعالم : صفحه 155
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 59
 • تقریرات اصول : صفحه 116
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 98
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 173
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 291، 320
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 227، 228
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 93، 150، 333
 • فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه 21
 • کفایة الاصول : صفحه (331-336)، 335
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 180
 • مفاتیح الاصول : صفحه 497
 • مقالات اصولی : صفحه 41
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه (199-200)
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 297
 • نهایة الافکار جلد 2 : صفحه 97