پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ناقل اجماع : شخص نقل کننده اجماع، بعد از تحصیل آن

ناقل اجماع، به شخصی گفته می‌شود که خودش اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل می‌کند؛ به بیان دیگر، به فردی که اجماع محصل را برای دیگران نقل می‌کند ناقل اجماع می‌گویند، مانند این که ' شیخ طوسی ' خود تحصیل اجماع کرده و سپس آن را برای دیگران نقل نموده و بگوید: ' اجمع الفقها '؛ علی کذا '؛ چنین اجماعی نسبت به ناقل آن که شیخ طوسی است، اجماع محصل و نسبت به دیگران اجماع منقول می‌باشد.

نکته اول:

ناقل، ممکن است اجماع را به سه صورت نقل کند:

1. نقل اجماع دخولی؛

2. نقل اجماع لطفی؛

3. نقل اجماع حدسی. [۱]

نکته دوم:

نقل اجماع ممکن است به صورت واحد و یا متواتر باشد، که در صورت اول، اجماع را اجماع منقول به خبر واحد و در صورت دوم، آن را اجماع منقول به خبر متواتر می‌گویند. [۲]

نکته سوم:

ناقل اجماع، یا از سبب و کاشف ـ اتفاق نظر علما ـ نقل می‌کند، که در این صورت، اخبار از امور حسی است، یا از مسبب و منکشف ـ قول معصوم (ع) ـ نقل می‌کند، که در این صورت اخبار از امور حدسی است، و یا این که از حکم واقعی و یا وجود دلیل معتبر نقل می‌کند. [۳]

نکته چهارم:

در صورتی که ناقل اجماع، انسان عادلی باشد، به آن اجماع ' صحیح '، و در صورتی که امامی ممدوح باشد، به آن اجماع ' حسن '، و در صورتی که، ثقه باشد، به آن اجماع ' موثق '، و در صورتی که مجهول الحال باشد، به آن اجماع ' ضعیف ' گویند.

پانوشت

 1. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه (228-229)
 2. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه (228-229)
 3. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 98

منابع

 1. اصول الفقه جلد 2 : صفحه (107-108)
 2. المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 194
 3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ناقل اجماع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حاکی اجماع

وابسته

اجماع منقول ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ناقل اجماع به زیرصفحه ناقل اجماع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 3 : صفحه 212
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 98، 99
 • اصول الاستنباط : صفحه 194
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه (107-108)
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 194
 • تحریرالمعالم : صفحه 157
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه (228-229)