پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجماع محکی"واژه زیر را بکار ببرید:

اجماع منقول ( اصول فقه )