پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آب متنجس"واژه زیر را بکار ببرید:

آب نجس