پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آب ناپاک"واژه زیر را بکار ببرید:

آب نجس