پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

عفو شیعیان گناهکار ، منابع:

عدل الهى صفحه 306

حدیث حب علی علیه السلام درباره عفو شیعیان گناهکار ، منابع:

عدل الهى صفحه 307

غرور مؤمنان بر گناهکار ، منابع:

الاخلاق صفحه 230

آیه 125طه درباره کیفیت حشر گناهکار ، منابع:

شرح چهل حدیث صفحه 15

حدیث امام علی النقی علیه السلام درباره نزول عذاب بر گناهکار و نزدیک به گناهکار ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 124
ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 128

حدیث امام علی علیه السلام درباره مفاسد همکاری با گناهکار ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد هفدهم ) کتاب الروضه در مبانی اخلاق‏ از طریق آیات و روایات جلد 2 صفحه 52

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره مسخ گناهکار در عالم آخرت ، منابع:

شرح چهل حدیث صفحه 15

ستایش رجا برای گناهکار ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 6 صفحه 305