پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گل نرگس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نرجس

اعم

گیاه خوشبو

وابسته

استعمال بوی خوش ( فقه )، بوییدن گل نرگس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گل نرگس به زیرصفحه گل نرگس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 327