پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

پیدایش گل نرگس ، منابع:

مکارم الاخلاق صفحه 45

حدیث درباره فضایل گل نرگس و گل مرزنجوش ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 3 صفحه 94