پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تکلم ( فقه )، مستحبات نماز باران، مستحبات نماز عیدین، مستحبات نماز میت

وابسته

نماز باران، نماز عیدین

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه (169-170)
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 86، 242، 246
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 152
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 141 : صفحه 374
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 24
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 317، 325
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 249
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 161
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 71