پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

مذاکرات تیجانی سماوی ، محمد،1936-م. با صدر ، محمد باقر ،1931-1979م. درباره گریه بر امام حسین ( ع ) ، منابع:

ثم اهتدیت جزء 1 صفحه 66

تأثیر گریه بر امام حسین ( ع ) بر سقوط عقاب ، منابع:

اللوامع الالهیة فى مباحث الکلامیة صفحه 599

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره ثواب گریه بر امام حسین ( ع ) ، منابع:

اللوامع الالهیة فى مباحث الکلامیة صفحه 603

حدیث امام محمد باقر علیه السلام درباره ثواب گریه بر امام حسین ( ع ) ، منابع:

اللوامع الالهیة فى مباحث الکلامیة صفحه 599